Hälsoläget

HD-index / AD-index


Publicerat 2016.11.28

HD-index har införts för jämthund och norsk älghund, grå (gråhund) från 1/1-2013.
AD-index har införts för jämthund från 1/1-2013.

Index är en skattning av hundens avelsvärde för HD respektive AD och innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/AD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende HD/AD.

Index gör det möjligt att i avelsvärdering skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde för HD/AD.

Avelsvärdet är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap och ger således en uppfattning om viken effekt vi kan förvänta oss i kommande generationer av att använda det aktuella djuret i avel.

Vid beräkning av index korrigeras även för effekten av flera icke ärftliga faktorer som kan inverka på röntgenresultatet. Jämförelsen av avelsvärden för individer av olika kön, ålder osv. blir därmed mer rättvisande.

Index publiceras i SKKs Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare med eget röntgenresultat för HD/AD. Index publiceras även för utländska hundar vars röntgenresultat inte registrerats i SKKs veterinärdataregister men som, genom information från sin avkomma, uppnått en säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande eget resultat. Denna säkerhet i skattningen uppnås vanligen då 5-8 avkommor har röntgats.

För svensk hund med avkommor röntgade i andra länder, inkluderas i den svenska indexberäkningen endast resultat registrerade i SKKs databas. SKK lägger inte in resultat för utländska avkommor till svenska hundar. Detta eftersom det finns en uppenbar risk att övervägande positiva resultat då rapporteras in, något som skulle medföra missvisande skattningar av hundens avelsvärde (index).

Rasens (referenspopulationens) genomsnittliga index är 100. Högre värden motsvarar bättre index. Svenska indexvärden är inte direkt jämförbara med indexsiffror från andra länder då referenspopulationen inte är densamma. Även den genetiska nivån avseende exempelvis HD i olika länders populationer av samma ras kan ibland skilja sig något åt. En hund med ett index över 100 har dock ett avelsvärde som är bättre än genomsnittet i respektive lands population.

Medelfelet är ett mått på indexets säkerhet och anger hur många enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika beräkningstillfällen (+/- medelfelet). Ett mindre medelfel indikerar ett säkrare index. Medelfelet för ett mycket säkert index ligger runt 5, medan ett index baserat enbart på information om hundens eget röntgenresultat har ett medelfel runt 12-13. Detta innebär att ju flera individer som röntgats desto säkrare är siffran för index. Egen avkomma påverkar index mest.

HD/AD-index beräknas en gång per vecka och uppdateras vanligen i Avelsdata varje tisdag.

HD-index har tidigare införts för 5 st raser. Nu har jämthund och gråhund tillkommit.

I SKKs registreringsbestämmelser står följande: ”För de raser där beräkning av HD-index görs, för hund med officiell höftledsstatus, rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hundar med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.

För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället redovisas för respektive kull i Avelsdata som preliminärt kullindex vid parning. Ett preliminärt kullindex beräknas för samtliga kullar födda efter 1 januari 2013 där båda föräldradjuren har ett indexvärde.

Då HD/AD-index är ett helt nytt avelsinstrument har Svenska Älghundklubben beslutat att följande avelsrekommendationer tillsvidare gäller.

 

Avelsrekommendation gällande Höftledsdysplasi
Avelsrekommendationer gällande Armbågsledsdysplasi